Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností RÜCKL CRYSTAL a.s (dále jen „Prodejce“). VOP upravují vztahy mezi zákazníkem a prodejcem v oblasti prodeje skla a ostatních souvisejících produktů.

Zákazník vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

I. Základní ustanovení

Prodejce

Prodejce je RÜCKL CRYSTAL a.s., Lánská 141, 267 05 Nižbor, IČ:04504798, DIČ: CZ04504798, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod spisovou značkou B, vložka 21041.

Zákazník

Zákazník při zahájení obchodního vztahu předává Prodejci pouze své kontaktní údaje, nutné pro plynulé vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodejce se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

II. Zpracování objednávky

1. Registrace

Zákazník má možnost před objednávkou nejdříve se registrovat, tj. při dalších objednávkách již nebude muset vypisovat žádné osobní údaje, ty budou vyplněny automaticky. Je však možné objednat zboží i bez registrace.

2. Přijetí a vyřízení objednávky

Po provedení objednávky Vám bude obratem odeslán email potvrzující přijetí objednávky. RÜCKL CRYSTAL, a.s. nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Stav své objednávky mohou registrovaní zákazníci sledovat na www.eshop.ruckl.cz po přihlášení. V případě, že naleznete jakékoli nesrovnalosti v objednávce, kontaktujte nás prosím co nejdříve na e-mailu eshop@ruckl.cz či telefonu +420 311 696 211.

 

3. Storno objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Zboží je zákazník povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, na adresu RÜCKL CRYSTAL a.s., Lánská 141, 267 05 Nižbor, Česká republika. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodejce vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 415 a násl., popř. § 458 odst. 1 obč. z.). Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout vrácené zásilky zaslané na dobírku. Doporučujeme zásilku pojistit. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to bankovním převodem či jiným předem dohodnutým způsobem, vše po vzájemné dohodě mezi zákazníkem a Prodejcem.

Zákazníkovi může být vrácena jen již dříve zaplacená částka snížená o všechny náklady, které Prodejci vznikly se zajištěním přepravy na adresu Zákazníka a zpět. V případě, že Zákazník platil za toto zboží platební kartou, budou od výše uvedené vrácené částky odečteny i poplatky spojené s platbou prostřednictvím platební karty.

Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodejcem a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva zákazníka odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

4. Storno objednávky ze strany provozovatele e-shopu

Provozovatel e-shopu má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku odeslání zásilky, a to kvůli nedostupnosti zboží či výrazné změny jeho ceny. V takovém případě je však povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu v řešení problému.

III. Cena zboží

Uvedená cena zboží je včetně DPH. Zákazník obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na objednávku kontaktujte prosím pracovníka e-shopu na telefonu +420 311 696 211 nebo na e-mailu: eshop@ruckl.cz. Zde Vám sdělíme cenu, prověříme termín dostupnosti zboží a budeme Vás informovat o dalším postupu objednávky.

IV. Dodací a platební podmínky

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce na uvedené jméno a adresu zákazníka. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se Prodejce je vyexpedovat nebo předat dopravci do 6 pracovních dnů od přijetí objednávky. Výjimečně se může stát, že některý sortiment nebudeme moci v uvedené lhůtě odeslat. V tomto případě Vás budeme kontaktovat s nejbližším možným termínem.

Pozn.: Zákazník si zboží může vyzvednout osobně v sídle společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s., Lánská 141, 267 05 Nižbor, Česká republika.  

 

1. Způsoby dodání zboží

Zboží se doručuje dle způsobu, který si zvolil zákazník v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

 • osobní odběr v sídle společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s.*
 • doručení Českou poštou
 • doručení přepravcem PPL

Při objednávce nad 5.000,- Kč je doprava v České republice zdarma.

2. Způsoby platby za zboží

Před odesláním závazné objednávky si zvolíte způsob platby:

 • platba předem (platba převodem na účet provozovatele e-shopu, variabilní symbol je číslo objednávky a je uveden v potvrzujícím e-mailu společně s dalšími údaji pro platbu)
 • platba platební kartou VISA, MasterCard, Maestro (využíváme nejmodernější a nejbezpečnější aplikaci 3D-Secure, údaje z platební karty zadáváte přímo bance, nikoli provozovateli e-shopu)
 • dobírka (platba při převzetí zásilky od přepravce – pouze v České republice)
 • v hotovosti při osobním odběru v sídle společnosti RÜCKL CRYSTAL a.s.

Pozn.: DPH je zahrnuto ve všech objednávkách v rámci Evropské unie. V rámci zemí mimo Evropskou unii prodejce refunduje DPH, zákazník je však zodpovědný za všechny ostatní poplatky, clo, daně a místní poplatky.

V. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodejce a platnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

VI. Balení výrobků

Křišťálové výrobky sklárny RÜCKL CRYSTAL a.s. jsou standardně baleny po 6 ks, po 2 ks nebo po 1 ks.

VII. Ručně vyráběné výrobky

Vzhledem k ručnímu charakteru výroby můžete u výrobků objevit drobné odchylky v rozměrech, barvách či síle skla.

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodejce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem Prodejci za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník dává Prodejci svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodejce a právním řádem platným v České republice.

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti RÜCKL CRYSTAL, a.s. (dále jen „Prodejce“) v případě, že přes veškeré úsilí Prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci.

I. Základní podmínky reklamace

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem Prodejce poskytnout zákazníkovi takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.
 2. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala v průběhu lhůty nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování.
 3. Zákazník uplatňuje reklamaci přímo v sídle Prodejce.
 4. O přijetí reklamace rozhoduje Prodejce ihned.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.
 6. Záruční lhůta zboží prodávaného v internetovém obchodě Prodejce je dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

II. Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční lhůta zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční lhůtě.
 2. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
 3. Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal.
 4. Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží ode dne převzetí na nové zboží nová záruční lhůta.

III. Způsob vyřízení reklamace

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, může zákazník požadovat:
 1. opravu vadného výrobku,
 2. výměnu vadného výrobku nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu této součásti,
 3. odstoupení od kupní smlouvy.

Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled a funkčnost věci.

 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, má zákazník nárok na:
 1. výměnu výrobku nebo jeho části,
 2. odstoupení od kupní smlouvy.

IV. Reklamace při zasílání zboží

 1. Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží reklamujte, prosím, výhradně na adrese sídla společnosti: RÜCKL CRYSTAL a.s., Lánská 141, 267 05 Nižbor, Česká republika. Pro další komunikaci slouží e-mail: eshop@ruckl.cz, tel.: +420 311 696 211
 2. Při zasílání zboží se můžete zcela výjimečně setkat s těmito typy reklamací:
 • reklamace kvality výrobku nebo obalu,
 • poškození zboží nebo obalu při přepravě,
 • ztráta zásilky,
 • ostatní reklamace.

2A) Postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku:

 1. zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu reklamovaný výrobek nebo jeho část,
 2. zaslat společně s reklamovaným zbožím průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:
 • uvést, že se jedná o reklamaci na kvalitu výrobku
 • pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“,
 • popis reklamované vady,
 • identifikační číslo zásilky,
 • fotokopii faktury Prodejce,
 • zpáteční adresu zákazníka,
 • originální podpis zákazníka.

2B)    Postup zákazníka při poškození zboží při přepravě:

 1. zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:
 • identifikační číslo expedice (DELIVERY ORDER No.)
 • fotografie poškozeného zboží minimálně ve formátu 9x13 (není-li fotografie k dispozici, je nutné zaslat rozbité zboží zpět), pro celní účely uvést informaci o ceně – „zdarma, bez obchodní hodnoty“,
 • popis a množství poškozeného zboží,
 • fotokopii faktury Prodejce,
 • zpáteční adresu zákazníka,
 • originální podpis zákazníka,

2.   Uschovat pro případnou prohlídku havarijním komisařem pojišťovny poškozené zboží, jehož hodnota je vyšší než 30.000 Kč (1200 EUR).

2C)    Postup zákazníka při ztrátě zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (ve stanoveném termínu) doručena na adresu zákazníka, je nutné neprodleně na adresu Prodejce zaslat průvodní dopis obsahující tyto údaje a přílohy:

 • identifikační číslo ztracené zásilky,
 • zpáteční adresu zákazníka,
 • originální podpis zákazníka.

3.   Prodejce neprodleně po obdržení reklamovaného zboží a průvodních podkladů, popřípadě pouze průvodních podkladů, informuje zákazníka, jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.

4.   Nedoručení zásilky z důvodu zákazníkem chybně uvedené adresy nelze považovat za reklamaci a zákazník nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.

V. Prevence a služby

 1. Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží prodávaného v internetovém obchodě Prodejce je řádná prevence, která začíná již jeho výběrem, pokračuje jeho užíváním a končí řádnou péčí o něj.

Prevence reklamace

 1. Ošetřovat křišťálové výrobky ručně bez použití myčky na nádobí.
 2. Chránit výrobek před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty.
 3. Opatrnou manipulací zamezit poškrábání výrobku.
 4. Projevy přirozeného procesu oxidace zlata a platiny odstranit použitím leštících přípravků.
 5. Horní okraj nápojového skla je nejkřehčí, proto doporučujeme zamezit vzájemnému kontaktu výrobků při jejich použití a ukládání.
 6. Chránit křišťálové výrobky před náhlou změnou teploty.

VI. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.01.2014.

 

RÜCKL CRYSTALa.s.